ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на КЕЙЛА ЕООД - ( КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКА ) Политика за защита на личните данни 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА КЕЙЛА ЕООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНЕТЕРНЕТ МАГАЗИНА И ЗА ИЗВЪРШАВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ НЕГО 

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от  КЕЙЛА ЕООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:• условията за ползване на интернет страницата https://www.facebook.com/KEYLA-322539024748587/  и www.keyla.eu  (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;• правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия..
(4) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител. 
(5) Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
(6) Подаване на поръчка от Ползвател  Сайта създава необорима презумпция, че:1. Ползвателят се е запознал с Общите условия и че приема същите. С подаването на поръчка ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.2.   Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

(7)Магазин KEYLA (КЕЙЛА ЕООД) осъществява доставка на стоки единствено и само на територията на Република България

ІІ. ДАННИ ЗА КЕЙЛА ЕООД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 1. Наименование на Доставчика: КЕЙЛА ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, ж.к. Гоце Делчев бл.37 вх.А ет.6 ап.18 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област София, Община Столична, ж.к. Гоце Делчев бл.37 вх.А ет.6 ап.18 4. Данни за кореспонденция: България, Област София, Община Столична, ж.к. Гоце Делчев бл.37 вх.А ет.6 ап.18 , еmail: office@keyla.eu  тел. : 0877131161, 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204144224     6. Номер на заявление за администратор на личните данни: №.1422590
. Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 
тел.: (02) 91-53-518 Email: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
B. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
C. Комисия за защита на конкуренцията  България  София 1000, бул. "Витоша" №18Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15  Уеб сайт: www.cpc.bg
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА
Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет страницата https://www.facebook.com/KEYLA-322539024748587/  и www.keyla.eu  чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително следното: 1. Преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;2. Да подават поръчки за покупка  на Сайта 3. Да преглеждат стоките , техните характеристики , цени и условия на доставка 4. Да сключват договори за покупко продажба и доставка на стоките , предлагани от сайта.. 5. Да получават информация за ови стоки предлагани ан сайта. 6.Да извършват електронни изяваления във връзка с ъс сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на сайта достъпна в Интерет 7. Дабъдат уведомени за правата, задълженията , произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет страницата https://www.facebook.com/KEYLA-322539024748587/ и на интернет адрес www.keyla.eu . След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл.  9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. 
(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). 

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия. 
(5) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.
(6) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 3 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
(7) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.Доставката на стоките се осъществява единствено и само с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД , а заплащането е посредством услугата наложен платеж, като срещу заплатената сума Ползвателят получава бележка за извършен пощенски паричен превод по сметката на фирма КЕЙЛА ЕООД.  
(8) Разходите по доставката на поръчаните стоки са за сметка на купувача:

8.1.разходи за доставка при поръчка на стоки  до офис на Еконт Експрес ООД цена 6.20 лв. , до адрес на клиента 7.90 лв

8.2. При получаване на пратката задължително проверете целостта и съдържанието на пратката в присъствието на куриерът. В случай , че установите наличието на щети или липси куриерът следва да попълни двустранен протокол във ваше присъствие, които  гарантира повторното изпълнение на поръчката Ви.В случай , че пратката не е отворена пред куриерът и Вие не сте упражнили правото си на преглед пред него то собствеността на пратката се счита за прехвърлена с приемането от Вас без забележки от куриера и фирма Кейла ЕООД НЕ НОСИ материална отговорност за щети , повреди или липси в пратката и поръчката Ви няма да бъде повторно изпълнена или финансово обезщетена 

(9) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.

(10) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. 
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл.7 . Ползвателите използват страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Сайта.
Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Подаване на поръчка за покупка от Ползвателя на Сайта   

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика.
(7) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:1.Съответните поръчани от Ползвателя стоки не са налични при Доставчика към момента на обработване на съответната поръчка от Доставчика или са били преднаначениа за по-рано обработени поръчки. 2. В резултат на грешка при въвеждане на информация на Сайта , технически проблем или неоторизирана намеса в информационната с-ма на доставчика , цената по която е направена е по-ниска от пазарните цени за стоки от същият или подобен вид  с повече от 30% на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки или промоционални условия за подажба

V. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез обаждане по телефона до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес/Офис Еконт Експрес. Потвърждението на поръчката се изпраща на лично съобщение или електронния адрес, посочен от Ползвателя  при подаване на поръчката . Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.
(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка постъпила на електронната платформа www.keyla.eu за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.

(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 11. (1) Ползвателят заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при тяхната доставка или авансово по сметка на Доставчика
(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика..
(3) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “ЕКОНТ ЕКСПРЕС чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 8, т. 1 от настоящите Общи условия. 
(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:- купувача – съответно индвидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;- лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;- лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
- лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.(5) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
(6) В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.
VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Ползватели-потребители”)
Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.
(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките са за сметка на Ползвателя-потребителя на САЙТА и съответстват на цените определени в чл.5 , ал.8

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.
Чл. 13. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.
(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
Чл. 15. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 16 Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.

Чл. 17 Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

Чл. 18 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.2.Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение. 3. Подманя на части , които подлежат на амортозизация по време на нормана експоатация 4. неспазени указания за сглобяване и монтаж 5. Повърхностни наранявания по време на експоатацияна продукта,при пренасяне, транспорт  и съхранение. 6. Повреда възникнала вследствие на небрежна експоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта 7. Отстраняване на дефекти , получени в резултат на въдействието на външни сили - природни бедтвия , слънчево греене, счупване след удар с тъп предмет или катастрофа , промишлени ипрания, агресивни мивщи препарати и др. подобни. Продукт , които е ремонтиран в неоторизиран сервиз или от други лица. 9. Продукт , на които е извършена промяна или  модификация на кострукцията.10.Отстраняване на повреди получени вследствие на монтирани части и аксесоари , различни 9. Продукт , на които е извършена промяна или модификация на конструкцията .10. Отстраняване на повреди , получени в следствие на монтирани части и аксесоари , различни от специиката на продукта при продажбата му.11 Повреда на дамаска -за подложки за повиване 12. Повреда на дамаска, цип, тик так копчета и аксесоари

 VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.
Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 21. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.
Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 23. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите/Клиентите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите/Клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, дейности свързани с оптимизиране на услугите, както и за изпълнение на законовите задължебия възникващи от предостаеянето на стоки и услуги. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни  на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.
(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на лични съобщения  или e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на подаване на поръчката.
(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки докато е налице регистрация на Ползвателя в електронният магазин на Доставчикът.
(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. 

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.
Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: https://keyla.eu/index.php?route=account/forgotten Всички особености по отношение на вида на събираните данни, начина им на обработка,съхранение  и защита са подробно описани в Приложение 3 Политика на защита на личните данни на КЕЙЛА ЕООД неразделна част от настоящите общи условия 
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като последният ше уведоми по подхдящ начин Ползвателите на сайта , като Ползвателят и Доставчикът се съгласяват , че всяко доплване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им на сайта от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14 срок от публикуването им , че ги отхвърля

Чл.26 Доставчикът публикува общите условия на https://keyla.eu/privacy

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 чл.27 Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1.При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3.При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;4.При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5.В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение

Чл.28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
XII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
XII Право на отказ и връщане на стоката

Всички клиенти на онлайн магазин KEYLA на www.keyla.eu КЕЙЛА ЕООД имат право да се откажат от договора за покупко продажба и да върнат закупената стока в 14 дневен срок от нейното закупуване съгласно ЗЗП , като разходите за доставката и връщането на стоката са за сметка на клиентът/ползвателя .За да се възполват от правото си  на отказ от получаване или връщане  на стоката в 14 днесвен срок от закупуване клиентите / ползвателите е необходимо да изпълнят следните условия :1) Стоката следва да бъде в добър търговски вид , да не е използвана, прана, гладена или сглабяна . 2) Стоката трябва да бъде в оригиналната си опаковка, която слдва да не е с нарушена цялост .3) Нужно е върннатата стока да е придружена от стокова разписка и бежката за извършенн ППП

При връщането на стоката в 14 дневен срок от закупуване  /отказа от получаване разходите за доставка и връщане са за сметка за Потребителя/ Клиентът. При отказ за получаване / връщане на стоката в 14 дневен срок от покупката тя следва да бъде изпратена до офис на Еконт Експрес ООД гр. София Стрелбище за КЕЙЛА ЕООД , като разходит за връщане са за сметка на клиентът. и са по стандартната тарифа на Еконт Експрес ООД

Приложение № 1 - Стандартни указания за упражняване на правото на отказ . Приложение 2 - Стандартен формуляр за отказа  Приложение 3 - Политика за защита на личните данни Приложение 4 Срокове и условия за доставка и плашане