ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩAНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКИ

I.ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 

  Изцяло съобразено с българското законодателство онлайн магазин KEYLA на www.keyla.eu Ви дава абсолютното право да върнете продукт в 14 дневен срок от неговото получаване , като са спазени следните условия:

1.Продуктът трябва да е добър търговски вид - опаковката му следва да не бъде нарушена или разкъсана, продуктът трябва да бъде във вида в който сте го получили , като стоката не бива да бъде употребявана, гладена, прана , сглабяна

2. Не са налице повреди причинение от неправилнан употреба или глабяне

3.Запазена е оригиналната опаковка и аксесоари при наличието на такива

4.Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиентът

5.При замяна на стоката транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки , съгласно тарифата на куриерсйка фирма Еконт Експрес ООД

6. При отказ на поръчката в момента на получаване след " ПРЕГЛЕД" на стоката , транспортните разходи в двете посоки са за сметка на клиента по стандартната тарифа на Еконт Експрес ООД освен ако стоката не  е повредена или сме изпратили грешен артикул 

ЧЛ. 1. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ-ПОТРЕБИТЕЛ ИМА ПРаво

Чл. 1. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на преките транспортни разходи по връщане на пратката съгласно глава XII от Общите условия в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора - при договор за услуги;

 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

 а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

 б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

 в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

 Към настоящите Общи условия , като Приложение 1 са приложени Стандартни указания за упражняване на правото за отказ съгласно чи. 47, ал14 от ЗЗП

 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 - за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания.

(3) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той следва да информира Доставчика за решението и да изпрати стоката обратно  преди изтичането на срока по ал. 1 на този член . За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора и да изпрати получена стока обратно към Доставчика до офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД гр. СОФИЯ / СТРЕЛБИЩЕ ЗА КЕЙЛА ЕООД. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ и е изпратил стоката обратно преди изтичането на срока по ал. 1.  

 (4) В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без сумите за доставката на тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ и е изпратил стоката обратно . При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

  1. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 4 докато не получи стоките обратно

  2. Ползвателят-потребител трябва да изпрати към  Доставчика стоките без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е придобил правото на собственост върху стоката  

 3. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща  разходите за връщането на стоките.

4. За да бъде възстановена сумата следва върнатата стоката  да  бъде в добър търговски вид, да е с оригинална и ненарушена опаковка, във вида в които е получена , без да е ползвана, гладена, прана или сглобявана. 

(5) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.

(6) Ползвателят-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД за за ползване на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА http:// www.keyla.eu и за извършването на покупки на стоки през него

 

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора


Стандартни указания за отказ:


 I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 

 II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 

 III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

  а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;

  или

  б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

 За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес , телефонен номер,  и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес office@keyla.eu и да изпратите обратно закупената стока до офис на Еконт Експрес ООД ГР. СОФИЯ, СТРЕЛБИЩЕ ЗА КЕЙЛА ЕООД. В този случай,   след като получим поръчаната стока обатно  ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на стоката и удостоверяване на коретният и вид на получаване

 При упражняване на правото си за отказ можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение № 2 към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД  за ползване на интернет магазина http://www.keyla.eu), но това не е задължително.

 За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ и да изпратите стоката обратно до офис на Еконт Експрес ООД  гр. София, Стрелбище за КЕЙЛА ЕООД преди изтичането на срока за отказ от договора 

 IV. Действие на отказа.

 Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор и сте изпратили стоката обратно към КЕЙЛА ЕООД в офис на Еконт Експре ООД гр, София Стрелбище . Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път.

 КЕЙЛА ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

 Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

 1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте придобили правото на собственост . Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

2. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща разходи за връщането на стоките.

3. За да бъде валидно правото на отказ и да бъде възстановена сумата стоката следва да  бъде в добър търговски вид, да е с оригинална и ненарушена опаковка, във вида в които е получена , без да е ползвана, гладена, прана или сглобявана. 

 Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от КЕЙЛА ЕООД.

 За Ваше улеснение, можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма Еконт Експрес ООД

http://www.econt.com/tariff-calculator/ (Куриерска фирма “Еконт”)

 

Приложение № 2 - Стандартен формуляр зa отказ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

 

 

към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД  за ползване на интернет магазин www.keyla.eu  и за извършването на покупки на стоки през него

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

 

– До: КЕЙЛА ЕООД , ЕИК 204144224

 

 

 

със седалище и адрес на управление: България, гр.София, Община Триадица, ж.к. Гоце Делчев бл. 37 вх.А ет.6 ап.18.  еmail: office@keуla.eu, тел: 0877131161

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 1.

 2,

 3, 

 4.

 5.

 6.

– Поръчано на*/получено на*

 

– Име на потребителя/ите

 

– Адрес на потребителя/ите


- Желая сумата да ми бъде възстановена по банкова сметка IBAN :

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата

 

II.Политика по замяна на стоки


Ако след като получите поръчаните от Вас артикули прецените , че желаете да ги замените с друг артикул – имате право да го направите в 14 дневен срок от получаване на стоки.

Процедура по замянва

1.Клиентът предварително се свързва с Доставчикът  и го уведомява кои стоки по коя поръчка желае да замени и с кои стоки желае да бъдат заменени.

2. Клиентът изпрaща на email office@keyla.eu данни за обратната доставка и стоките които желае да му бъдат изпратени в замяна на върнатите от него стоки.

3.. След като доставчика потвърди ,че желаните стоки които клиентът желае да получи са в наличност Клиентът изпраща към Доставчика ( КЕЙЛА ЕООД ) стоките , които желае да замени до офис на Еконт Експрес ООД гр. София , Стрелбище без неоправдано забавяне в добър търговски вид, без да са употребявани /сглабяни, повредени по какъвто и да е било начин  и в оригинална опаковка.

4. След получаване на стоките и данните за замяна от Доставчикът и след удостоверяване , че върнатите стоки  отговарят на изискванията (да са в добър търговски вид , да не са употребявани, да са оригинална опаковка, да не са наранени, сглабяни )Доставчика приема  получените стоки и   създава служебна поръчка с новите желани от клиента стоки .Доставчикът извършава прихващане на заплатените от клиента суми и сумите дължани от клиента по новата служебна поръчка .

Ако заплатената от Клиентът  стойност на върнатите стоки към момента на връщане е по-малка от стойността на стоките , с които Клиентът желае да ги замени при изпращане заедно със сумата за обратната доставка Клиентът трябва да заплати и разликата в стойността на стоките.

Ако заплатената от Клиентът  стойност на върнатите стоки към момента на връщане е по-голяма от стойността на стоките , с които Клиентът желае да ги замени и ако след прихващане  на транспотните разходи за връщане все още има има сума подлежаща на възстановяване на Клиентът - то Клиентът трябва да предостави на Доставчикът ( КЕЙЛА ЕООД ) банкова сметка по която тя да му бъде възстановена по банков път.

5. Стоките за замяна на клиента се изпращат  в срок до 5 работни дни от получаване на върнатите стоките за замяна от Доставчикът и след удостоверяване , че върнатите стоки  отговарят на изискванията (да са в добър търговски вид , да не са употребявани, да са оригинална опаковка, да не са наранени, сглабяни )

6. КЕЙЛА ЕООД не приема стоки за връщане и замяна с наложен платеж Всички подлежащи на възстановяне суми се възстановяват единствено и само по банков път по посочена от клиентът банкова сметка.

6.При връщане или замяна транспортните разходи в двете посоки са за сметка на клиентът.