Политика за връщане на стоки

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 

 

Изцяло съобразен с българското законодатеслтво, онлайн магазин www.keyla.eu ви дава абсолютното право да върнете продукт в срок от 14 дни, като са спазени следните условия:

Запазен добър търговски вид - опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглабяна.

1.     Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване.

2.     Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.

3.     Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

4.     При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма.

5.     При отказ на поръчка в момента на получаването след преглед на стоката, транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки освен ако стоката не е повредена или сме изпратили грешен артикул.

 

Чл. 1. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на преките транспортни разходи по връщане на пратката съгласно глава XII от Общите условия в 14-дневен срок, считано от датата на:

 

1. сключване на договора - при договор за услуги;

 

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

 

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

 

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

 

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

 

Към настоящитеОбщи условия , катоПриложение 1 са приложени Стандартни указения за упражняване на правото за отказ съгласно чи. 47, ал14 от ЗЗП

 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания.
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

 

(4) Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.  

 

(5) В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без сумите за доставката на тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателят-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

 

 1. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоките обратно

 

 2. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателя-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателя-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

 

 3. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

 


(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.

(7) Ползвателят-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД за за ползване на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА http:// www.keyla.eu и за извършването на покупки на стоки през него

 

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

 

 

Стандартни указания за отказ:

 

 I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 

 II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 

 III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

 

 а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;

 

 или

 

 б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

 

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес , телефонен номер,  и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес office@keyla.eu. В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адреса на управление на КЕЙЛА ЕООД (България, Област София, Община Триадица. Ж.к. Гоце Делчев бл.37 вх. А ет.6 ап.18.)

 

Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение № 2 към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД  за ползване на интернет магазина http://www.keyla.eu), но това не е задължително.

 

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 IV. Действие на отказа.

 

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път.

 

КЕЙЛА ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

 

Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте е получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

 

1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от КЕЙЛА ЕООД.

 

За Ваше улеснение, можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма или чрез услугите на Български пощи ЕАД на следните линкове:

 

http://www.econt.com/tariff-calculator/ (Куриерска фирма “Еконт”)

 

Освен услугите на горните фирми, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма.

  

 

Приложение № 2 - Стандартен формуляр зa отказ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

 

 

към Общите условия на КЕЙЛА ЕООД  за ползване на интернет магазин www.keyla.eu  и за извършването на покупки на стоки през него

 

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

 

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

 

– До: КЕЙЛА ЕООД , ЕИК 204144224

 

 

 

със седалище и адрес на управление: България, гр.София, Община Триадица, ж.к. Гоце Делчев бл. 37 вх.А ет.6 ап.18.  еmail: office@keуla.eu, тел: 0877131161

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

– Поръчано на*/получено на*

 

– Име на потребителя/ите

 

– Адрес на потребителя/ите

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

– Дата